πŸ‡³πŸ‡± Batterij Fairphone 4 snel leeg

Sinds een week is mijn Fairphone 4 heel snel leeg terwijl ik hem dan niet heb gebruikt. Nu lees ik in een topic van 2020 van een Fp2 dat je de batterij kan resetten. Zou deze manier ook kunnen werken voor de Fp4?
Ik bedenk me nu in een keer dat er onlangs een update is geweest op mijn telefoon. En ik vraag je nu af of het toen begonnen is dat hij sneller leeg loopt.

Dit duidt op een app welke op de achtergrond je accu leeg trekt. Heb je de stats van de grootverbruikers qua apps al bekeken?

1 Like

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.