πŸ‡³πŸ‡± Slecht geluid bij trlefoongesprek

Fairphone 3 geeft te laag volume tijdens een gesprek. De instelling voor gespreksvolume staat maximaal. Wat te doen?
Bij andere geluiden, zoals muziek gaat prima

1 Like

Iets om te proberen:

Instellingen > Systeem > Geavanceerd > Onderhoud > Checkup > Ear speaker

En volg daar de instructies op. Is het geluid dan ook te zacht?

Zo ja, dan is er iets met de telefoon. Zo niet, dan heeft het misschien te maken met iets aan de andere kant van de lijn, mogelijk met de telefonieprovider.

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.