πŸ‡³πŸ‡± Linux FairPhone3

Is er eindelijk een LINUX besturingssysteem voor de FairPhone3?
Indien JA, waar/hoe is dit beschikbaar?
Ik dank U bij voorbaat.

1 Like

Have a look here - Kijk hier eens

Wat voor iets zoek je precies? Want technisch gezien is Android ook een Linux systeem (Linux kernel).

Maar kijk eens naar Ubuntu Touch zou ik zeggen.

3 Likes

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.