🇳🇱 Facebook group: Fairphoners Nederland / Dutch Fairphoners

Hallo vrienden,

Net is de Facebookgroep ‘Fairphoners Nederland’ opgezet, primair (maar niet alleen) bedoeld voor mensen die Nederlands spreken of in Nederland wonen. Facebook is natuurlijk niet het medium bij uitstek, maar dit is een poging om de drempel tot wederzijdse hulp te verlagen voor Fairphonegebruikers; een forum gaat een hoop mensen toch net iets te ver, en daar de meesten al een Facebookaccount hebben is zo’n groep een mooie verzamelplek, en voor sommigen misschien een instappunt in de community (Fairphonegemeenschap?). Fairphone zelf heeft ook al aangegeven dat ze openstaan voor activiteiten met een potentiële Nederlandse Fairphonersgroep.

De voertaal is in de eerste plaats Nederlands, want alhoewel hier de meeste mensen vrij moeiteloos Engels spreken is dat lang niet voor iedereen even makkelijk. Engels en andere talen zijn natuurlijk ook welkom, waar dat handig is. Niet alle Nederlanders spreken Nederlands!

De hoop is dat er in de eerste plaats wat mensen van dit forum bij de groep kunnen, om een beetje een basis op te bouwen. Als je mensen kent met een Fairphone die erin geïnteresseerd in zouden kunnen zijn, laat het ze dan alsjeblieft weten.

https://www.facebook.com/groups/fairphonersnl/


Hello friends,

We’ve just founded a Facebook group: ‘Fairphoners Nederland’, primarily (though not exclusively) intended for anyone who speaks Dutch or lives in the Netherlands. I imagine no one here likes Facebook very much but this group is an attempt to lower the bar of entry for those who are not prone to sign up to forums, or use chat apps that aren’t WhatsApp - Facebook has a trillion users, and a group there can be a good meeting place for people who are casually interested in (their) Fairphones. For some, it could be a stepping stone to our beloved forum and community. Fairphone has already made clear that they’re quite open to meetups with Dutch Fairphoners.

The lead language is Dutch for now; of course, most native Dutch speakers here speak good English, but not everyone does, and using Dutch is another way to lower the bar of entry. English and other languages can of course also be used, where preferable. Not all Dutch people speak Dutch, after all!

Hopes are that to start off this Facebook group and get some conversation going, some people from this forum can join the group - and if anyone here knows other FP users who are hesitant to jump into the community through the forum, maybe this Facebook group will interest them - so please pass it on.

https://www.facebook.com/groups/fairphonersnl/

4 Likes

Ik juich het initiatief toe. Helaas kan ik niet deelnemen, daar het een koppeling via facebook.
Waarom kiezen jullie niet voor Nextcloud. Nextcloud is Opensource enlekt geen data naar Facebook, e.a.

De keuze om (vooralsnog) geen Mastodon of Nextcloud of ander FOSS-platform gebruiken is om de drempel zo laag mogelijk te houden voor iedereen die niet technisch is ingesteld of geïnteresseerd is in de ethiek van dataprivacy etc. Een hoop mensen worden onmiddellijk afgemoedigd door het gebruik van een onbekend platform dat anders werkt dan het bekende (cq Facebook).

Mijn persoonlijke ervaring met organiseren heeft dit bevestigd. Ik kan praten als brugman om iedereen open protocollen te laten gebruiken en servers op te zetten, maar uiteindelijk wil men het bekende en dat is WhatsApp, Facebook en (afhankelijk van de kringen) Discord en Telegram. Allemaal verre van perfect, maar de vraag is uiteindelijk wat het belangrijkste deel is van je organiseerwerk: een mooie organisatie bouwen, of zo veel mogelijk mensen verenigen en problemen oplossen.

Het is natuurlijk jammer dat er een aantal mensen is dat door het gebruik van Facebook geen deel kan/wil nemen; de hoop is dan ook dat dit niet begint en eindigt op Facebook, maar dat mensen misschien naar het forum worden gedreven, of tenminste Telegram en wie weet XMPP. Maar tot die tijd weet ik zeker dat we niet de tien mensen die we nu hebben, gehad zouden hebben op een ander platform.

Maar het gebruik van deze platforms, met eventuele crossposts van her naar der en der naar her, is daar natuurlijk een mooie oplossing voor. Dus als iemand een parallelle Mastodongroep of Nextcloud-unit wil opzetten, graag!

1 Like

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.