πŸ‡³πŸ‡± πŸ‡¬πŸ‡§ CoronaMelder app The Netherlands

:uk: This app was launched yesterday. I can confirm that it installs and loads without any errors on the following configurations:

:netherlands: Deze app is gisteren gelanceerd. Ik kan bevestigen dat de CoronaMelder zonder fouten installeert en laadt op met de volgende configuraties:

  • Fairphone 2 / Android 7 / FP OS 19.11.2 / KPN (Telfort) SIM
  • Fairphone 3 / Android 10 / FP OS 3.A.0033 / Youfone SIM (KPN netwerk)

:uk: I did not test whether it sends beacons on any of these phones. In the German thread it was noted that the FP2 did receive, but not send, beacons with the German app.

:netherlands: Ik heb niet uitgeprobeerd of de app beacons uitzendt. In het Duitse draadje werd gesuggereerd dat de FP2 de beacons wel kon ontvangen maar niet uitzenden met de Duitse app.

2 Likes

afbeelding As I am on /e/ the Coronamelder app won’t work because the google play service isn’t up to date. Updating isn’t possible not through the original /e/ app store on the phone or the Aurora app store.

afbeelding Omdat ik op mijn telefoon /e/ draai, krijg ik de coronamelder app niet werkend, omdat de google play service niet de laatste versie heeft. Updating is niet mogelijk, niet via de /e/ appstore en niet via de Aurora appstore.

1 Like

:uk: Already running it for a few weeks on FP3. Pragmatic decision as I wanna get rid of this pandemic and do my part even though I have some reservations and distrust. It appears to work but have not had to use the features as of yet. Also, had to disable Greentooth (disables Bluetooth after inactivity) for it.

:netherlands: Draai het al een paar weken op FP3. Pragmatische beslissing omdat ik van deze pandemie af wil en mijn deel wil doen, ook al heb ik wat bedenkingen en wantrouwen. Het lijkt te werken, maar ik heb nog geen gebruik hoeven maken van de mogelijkheden. Ook moest ik Greentooth uitschakelen (schakelt Bluetooth uit na inactiviteit).

:uk: I think it’s still planned to update microG in /e/ OS soon.

:netherlands: Ik denk dat het nog steeds gepland is om microG in /e/ OS binnenkort te updaten.

1 Like

afbeelding
Thanks.
I trust the app because Bits of Freedom trusts the app and they will keep a close eye on the app.

afbeelding Bedankt.
I vertrouw de app omdat Bits of Freedom de app vertrouwt en zij de app in de gaten blijven houden.

1 Like

De app werkt wel en niet op de fairphone 2. Hij zend geen beacons uit maar kan wel ze β€˜ontvangen’. Dit werd bevestigd door de coronamelder helpdesk. Ze schreven me: β€œFairPhone 2 is inderdaad een telefoon die Peripheral mode niet ondersteund, waardoor hij dus geen codes kan doorsturen, maar deze wel kan ontvangen. U wordt dus wel gewaarschuwd als u in de buurt bent geweest met iemand die besmet is met het Coronavrus.”

Maar ook dit laatste werkte niet bij mij. Mijn vriendin werd positief getest en activeerde via de ggd het delen van de codes via de app. Andere telefoons in de nabijheid van haar gaven wel een waarschuwing maar niet mijn Fairphone 2. Hebben meer mensen dit vastgesteld?

Inmiddels ben ik zelf positief getest en heb mijn app ook met de ggd geactiveerd. Uiteraard een zinloze actie. Wel jammer. Is hier wat aan te doen?

groet,

Kees

1 Like

De app werkt normaal op Android 6 en hoger. De Fairphone 2 is oorspronkelijk met Android 5 geleverd, maar heeft een upgrade gehad naar 6 en 7 - en voor zulke upgrades zijn de hardware-eisen van Google minder streng dan voor nieuwe modellen. Het kan dus zijn dat de benodigde Bluetooth-hardware nog niet aanwezig is terwijl telefoons die vanaf het begin met Android 6 zijn geleverd die al wel hebben.

Het lijkt erop dat er meer telefoons zijn die oorspronkelijk met Android 5 of lager zijn geleverd en hetzelfde probleem hebben: https://github.com/corona-warn-app/cwa-app-android/issues/674 (pagina van de Duitse corona-app.)

2 Likes

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.