πŸ‡³πŸ‡± Beveiligingsupdate

Mijn laatste beveiligingsupdate is van 1 september 2018 . Daarna heb ik geen beveiligingsupdates meer gekregen. Klopt dit?

Ja, dat klopt. De volgende update bevindt zich momenteel in de beta fase.

1 Like

This topic was automatically closed 182 days after the last reply. New replies are no longer allowed.