πŸ‡¬πŸ‡§ πŸ‡³πŸ‡± FP3+ - mensen horen mij niet en verstaan mij slecht

People do not hear me. They think I am in a bath tub

Mensen horen mij heel slecht, alsof ik in een badkuip zit

Welcome to the community forum :+1:

You can call *#*#66#*#* to test your FP3+'s components. In this case, it would be the primary microphone that needs to be tested.

1 Like

Ik neem aan dat je het standaard riedeltje van fairphone al geprobeerd heb;

  • sim-kaart misschien verouderd
  • bereik misschien niet optimaal
  • je hebt je vinger toevallig niet voor de microfoon?
  • enz. enz.

De test van Urs is sowieso aan te raden. Wat je ook kan proberen om de 1e twee uit te sluiten is bellen met oortjes/ koptelefoon. Mocht je dan wel goed verstaanbaar zijn, dan ligt het niet aan de sim of het bereik. Dan heb je hetzelfde als ik ook gehad hebt. Met de software-update van maart is het bij mij verholpen. Dus wellicht kun je daar nog naar kijken en indien mogelijk de firmware updaten.

I assume you have already tried the standard fairphone recipe;

SIM card may be out of date
range maybe not optimal
you don’t have your finger in front of the microphone?
etc. etc.
Urs’ test is recommended anyway. What you can also try to exclude the first two is calling with earphones/headset. If you can be understood well then, it’s not the sim or the range. Then you have the same problem I had. The March software update fixed it for me. So maybe you can look into that and update the firmware if possible.

tried it all; after testing mic 1 is working fine, mic 2 hardly
solution is to turn my phone upside down when receiving a call

I expected that both mics would be working. Helas

Dat mensen je wel verstaan als je de telefoon op zijn kop houdt, doet toch vermoeden dat je je vinger op de microfoon houdt. De microfoon zit, als de telefoon voor je ligt, in de linkerzijkant onderaan.
Kijk eens of mensen je wel verstaan als je de telefoon aan je andere oor houdt.
Andere test: leg de telefoon op tafel en druk op het icoontje van de luidspreker. Je belt dan handsfree. Hoe verstaan de mensen je dan?

even slecht; ik heb van alles geprobeerd. Mics express afgedekt, er recht ingesproken, telefoon plat op tafel zonder handen; mic 2 doet het prima, mic 1 niet

Dan blijft er nog maar 1 ding over.
Neem contact op met Fairphone.
Wellicht woon je in Nederland en kun je Fairphone bellen via mic 2.
Anders kun je ze mailen, echter bellen is sneller.
Maandag - vrijdag tussen 10:00-17:00 op 020 788 4400

This topic was automatically closed 180 days after the last reply. New replies are no longer allowed.